Thuế giá trị gia tăng(Thuế GTGT) – Value Added Tax (VAT) là loại thuế gián thu được cộng vào giá bán hàng hoá,dịch vụ và độ người tiêu dùng cuối cùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Là khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hoá ,cung ứng dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất,lưu thông đến tiêu dùng.Hầu hết mọi đối tượng trong xã hội sẽ phải chịu thuế GTGT.
Việc đánh thuế trên phạm vi lãnh thổ với mọi đối tượng thể hiện sự công bằng của thuế. Đồng thời thể hiện thái độ của Nhà nước đối với các loại tiêu dùng trong xã hội. Đối với trường hợp cần khuyến khích tiêu dùng hoặc hạn chế việc trả tiền thuế của người tiêu dùng, Nhà nước sẽ không đánh thuế hoặc đánh thuế với mức thuế suất thấp nhất.
Người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ không thể được hoàn lại VAT khi mua hàng, nhưng các doanh nghiệp thì có thể được hoàn lại VAT đối với nguyên vật liệu và dịch vụ mà họ mua để tạo ra các sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo để trực tiếp hay gián tiếp bán cho người sử dụng cuối.
Như đã nói ở trên, thuế GTGT đánh ở tất cả các khâu, các giai đoạn. Từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng. Ở mỗi giai đoạn có số thuế GTGT khác nhau.Tổng số thuế nộp ở các khâu chính là số thuế cuối cùng tính trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ. Và người tiêu dùng sẽ mua và phải gánh chịu.Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của Ngân sách nhà nước. Thuế GTGT tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định trong Ngân sách nhà nước. Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa dịch vụ. Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán, sử dụng hóa đơn.
Nguồn: FB Tuyết Trương
SHARE