ĐỀ SỐ 1

Đại lý bảo hiểm không được tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của:

Doanh nghiệp bảo hiểm khác

Đại lý bảo hiểm khác

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác

Cả A, B, C

 

Khoảng thời gian khách hàng được doanh nghiệp bảo hiểm cho phép khách hàng chậm đóng phí bảo hiểm tính từ ngày đến hạn nộp phí bảo hiểm được gọi là?

Thời gian miễn truy xét

Thời gian gia hạn đóng phí

Thời gian tự do xem xét hợp đồng

Thời gian chờ để bắt đầu được hưởng quyền lợi bảo hiểm

 

Trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

Tăng phí bảo hiểm ngay tại thời điểm phát hiện thấy người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm ngay tại thời điểm phát hiện thấy người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm.

Không trường hợp nào đúng.

 

Theo quy định của Pháp luật, phát biểu nào dưới đây là đúng:

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà đại lý bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Cả A,B đúng

 

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm là:

2 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

4 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

1 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

 

Theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với hợp đồng bảo hiểm cá nhân thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe:

15%

20%

5%

10%

 

Phí ban đầu đối với Phí bảo hiểm cơ bản năm thứ 3 của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y là bao nhiêu?

 • 20% Phí bảo hiểm cơ bản
 • 45% Phí bảo hiểm cơ bản
 • 30% Phí bảo hiểm cơ bản
 • 40% Phí bảo hiểm cơ bản

 

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác với nhau trong các hoạt động:

 • Tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm.
 • Giám định tổn thất, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đề phòng và hạn chế tổn thất.
 • Phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm bảo hiểm, đào tạo và quản lý đại lý bảo hiểm, chia sẻ thông tin để quản trị rủi ro.
 • Cả A, B, C.

 

Theo quy định của Pháp luật, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động nào sau đây:

 • Xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.
 • Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tài trợ tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu thị trường.
 • A, B, C đúng.

 

Đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoạt động nào dưới đây:

 • Trực tiếp ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Thu phí bảo hiểm.

 

Đáp án nào đúng khi điền lần lượt vào chỗ ______ trong câu dưới đây:

 • Đại lý bảo hiểm là _____ được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo qui định của _____.
 • Tổ chức/Luật kinh doanh bảo hiểm và các qui định khác của pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức, cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm và các qui định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm và các qui định khác của pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức, cá nhân/Luật kinh doanh bảo hiểm.

 

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trong hợp đồng bảo hiểm con người, bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người nào dưới đây:

 • Bản thân bên mua bảo hiểm, vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm.
 • Anh, chị, em ruột, người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.
 • Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.
 • A, B, C đúng.

 

Nghiêm cấm đại lý bảo hiểm:

 • Thông tin quảng cáo sai sự thật gây tổn hại quyền lợi người mua bảo hiểm.
 • Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 • Tranh giành khách hàng dưới mọi hình thức, khuyến mại bất hợp pháp hoặc xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 • A, B, C đúng.

 

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn trước 70 tuổi khi khách hàng tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về số tiền bảo hiểm chi trả?

 • Chi trả thêm 40% Mệnh giá Sản phẩm
 • Chi trả thêm 30% Mệnh giá Sản phẩm
 • Chi trả thêm 35% Mệnh giá Sản phẩm
 • Chi trả thêm 50% Mệnh giá Sản phẩm

 

Đối với sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ các loại phí nào sau đây:

 • Phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí quản lý quỹ, phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí.
 • Phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí quản lý quỹ, phí chuyển đổi quỹ, phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 • Không đáp án nào đúng.

 

Chọn phương án đúng về khái niệm bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

A, B, C đúng.

 

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về loại trừ bảo hiểm đối với Quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?

Bệnh nan y được chẩn đoán, xác định, được hướng dẫn điều trị hoặc NĐBH đã có các dấu hiệu, triệu chứng của Bệnh nan y trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

Bệnh nan y được chẩn đoán, xác định, được hướng dẫn điều trị hoặc NĐBH đã có các dấu hiệu, triệu chứng của Bệnh nan y trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

Bệnh nan y được chẩn đoán, xác định, được hướng dẫn điều trị hoặc NĐBH đã có các dấu hiệu, triệu chứng của Bệnh nan y trong thời gian 120 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

Bệnh nan y được chẩn đoán, xác định, được hướng dẫn điều trị hoặc NĐBH đã có các dấu hiệu, triệu chứng của Bệnh nan y trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

 

Đại lý bảo hiểm có thể:

Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.

Giám định tổn thất.

Giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

Giảm phí bảo hiểm để khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm.

 

Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Hợp đồng Bảo hiểm sẽ đáo hạn khi Người được Bảo hiểm đạt bao nhiêu tuổi?

85 tuổi

70 tuổi

99 tuổi

80 tuổi

 

 1. Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm là:
 2. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.
 3. Bộ Tài chính.
 4. Bộ Công thương.
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 1. Trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho đối tượng nào sau đây:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Bên mua bảo hiểm.
 4. Bên thứ ba.
 5. Tùy từng trường hợp.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Hợp đồng Bảo hiểm có những Giá trị Tài khoản nào?
 2. Giá trị Tài khoản Cơ bản
 3. Giá trị Tài khoản Tích lũy
 4. Cả A và B
 5. A và B sai

 

 1. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm giữa các Doanh nghiệp bảo hiểm:
 2. Hợp đồng bảo hiểm chuyển giao sẽ thay đổi phí bảo hiểm cho phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp nhận chuyển giao
 3. Hợp đồng bảo hiểm chuyển giao sẽ thay đổi điều khoản loại trừ cho phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm của doanh nghiệp nhận chuyển giao
 4. Các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không thay đổi cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm
 5. A, B, C đúng

 

 1. Theo qui định của Pháp luật hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:
 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm
 3. Chấp thuận không cần văn bản khi đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp mình đồng thời làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác
 4. Yêu cầu đại lý bảo hiểm phải có Hợp đồng bảo hiểm trước khi được trở thành đại lý chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Cả A, B đúng

 

 1. Bên mua bảo hiểm có thể được giảm phí bảo hiểm khi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trong trường hợp:
 2. Mua bảo hiểm trực tiếp từ doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả hoa hồng bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 3. Mua bảo hiểm thông qua đại lý bảo hiểm
 4. A, B đúng

 

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về thời hạn bảo hiểm của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. Đến khi Người được Bảo hiểm đạt 99 tuổi
 3. Đến khi Người được Bảo hiểm đạt 89 tuổi
 4. Đến khi Người được Bảo hiểm đạt 69 tuổi
 5. Đến khi Người được Bảo hiểm đạt 79 tuổi

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, tổng số Bệnh Nan Y được bảo hiểm là bao nhiêu?
 2. 26 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm và 40 Bệnh Nan Y giai đoạn muộn
 3. 36 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm
 4. 50 Bệnh Nan Y giai đoạn muộn
 5. Cả B và C đều đúng

 

 1. Phát biểu nào sau đây đúng về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị:
 2. Chỉ có sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được tính các khoản phí khác ngoài phí bảo hiểm
 3. Chỉ có sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có yêu cầu riêng về điều kiện đại lý
 4. Chỉ có sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư
 5. Đều thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư

 

 1. Trường hợp không có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm, khi Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm nhân thọ nhiều lần nhưng thời hạn chưa đủ hai năm mà không tiếp tục đóng các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày gia hạn đóng phí thì:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục trong thời hạn 2 năm kể từ khi bị đình chỉ và Bên mua bảo hiểm đóng đủ số phí bảo hiểm còn thiếu
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt không thể khôi phục lại.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục trong thời hạn 3 năm kể từ khi bị đình chỉ và Bên mua bảo hiểm đóng đủ số phí bảo hiểm còn thiếu
 5. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục lại tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bên mua bảo hiểm đóng đủ số phí bảo hiểm còn thiếu

 

 1. Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đối tượng nào sau đây không được thay đổi trong khi hợp đồng có hiệu lực:
 2. Người được bảo hiểm
 3. Bên mua bảo hiểm
 4. Người thụ hưởng
 5. Cả 3 câu trên đều sai

 

 1. Chọn một phương án đúng về đặc thù của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp
 2. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.
 3. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 4. Là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ

 

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời:
 2. Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp bên mua bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó và bên mua bảo hiểm không đồng thời là người được bảo hiểm
 3. Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người thụ hưởng chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó
 4. Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Đâu là phát biểu đúng nhất về mức lãi suất cam kết tối thiểu của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. 3%/năm trong 11 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 12 đến năm hợp đồng thứ 16 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 3. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 4. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 14 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập nhằm:
 2. Bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán
 3. Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm có khó khăn về tài chính
 4. Bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm

 

 1. Phát biểu nào sau đây dúng khi nói về đặc điểm của hoạt động bảo hiểm:
 2. Thực hiện biện pháp “chuyển giao rủi ro”.
 3. Bảo hiểm vừa mang tính bồi hoàn vừa mang tính không bồi hoàn.
 4. Thực hiện theo nguyên tắc “Sự đóng góp của số đông bù vào sự bất hạnh của số ít”.
 5. A, B, C đúng.

 

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về điều kiện để được nhận Quyền lợi Duy trì hợp đồng theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?

Hợp đồng Bảo hiểm chưa từng mất hiệu lực

Không có bất cứ giao dịch rút một phần từ Giá trị Tài khoản Cơ bản

Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ trong 04 Năm xem xét chi trả quyền lợi này

Tất cả đều đúng

 

Đại lý bảo hiểm có thể được lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với đối tượng nào dưới đây:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Cả A, B, C

 

Các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì:

Phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

Không cần quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm mà thực hiện theo các nguyên tắc chung mang tính nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm.

Không cần quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm vì pháp luật đã quy định rõ các trường hợp này.

B, C đúng.

 

 1. Trong hợp đồng bảo hiểm con người, bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm cho đối tượng nào dưới đây:
 2. Anh, chị, em ruột của bên mua bảo hiểm.
 3. Người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với bên mua bảo hiểm.
 4. Bất kỳ người nào.
 5. A và B

 

 1. Khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi Tuổi vàng sẽ được nhận vào năm bao nhiêu tuổi?
 2. 85 tuổi
 3. 95 tuổi
 4. 65 tuổi
 5. 75 tuổi

 

 1. ————————–o0o Kết thúc đề thi o0o————————–


 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ĐỀ SỐ 2

 

 1. Các hành vi nào dưới đây đại lý bảo hiểm không thực hiện khi giao tiếp với khách hàng:
 2. Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm.
 3. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 4. Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác.
 5. A, C đúng.

 

 1. Theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trước khi triển khai phải được:
 2. Đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính
 3. Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí
 4. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí
 5. Đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

 

 1. Bên mua bảo hiểm không có nghĩa vụ:
 2. Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc đánh giá rủi ro được bảo hiểm.
 4. Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
 5. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm thì tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được gọi là:
 2. Bên mua bảo hiểm
 3. Người thụ hưởng
 4. Người được bảo hiểm
 5. Đại lý bảo hiểm

 

 1. Bên mua bảo hiểm có quyền:
 2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Đơn bảo hiểm.
 3. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 5. A, B, C đúng.

 

 1. Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân đối với nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, thời hạn bảo hiểm trên 10 năm, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ là:
 2. 20% năm hợp đồng thứ nhất; 3% năm hợp đồng thứ 2; 3% các năm hợp đồng tiếp theo
 3. 35% năm hợp đồng thứ nhất; 7% năm hợp đồng thứ 2; 7% các năm hợp đồng tiếp theo
 4. 30% năm hợp đồng thứ nhất; 5% năm hợp đồng thứ 2; 5% các năm hợp đồng tiếp theo
 5. 40% năm hợp đồng thứ nhất; 10% năm hợp đồng thứ 2; 10% các năm hợp đồng tiếp theo

 

 1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y giai đoạn muộn trong sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y được chi trả bao nhiêu phần trăm Mệnh giá Sản phẩm?
 2. 30%
 3. 10%
 4. 50%
 5. 20%

 

 1. Đáp án nào đúng khi điền vào chỗ ____________ trong câu dưới đây: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho ___________ khi được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Đại lý bảo hiểm
 3. Đối tượng bảo hiểm
 4. Đối tượng bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam:
 2. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam
 3. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam
 4. Cả A, B

 

 1. Đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoạt động nào dưới đây:
 2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 3. Thu phí bảo hiểm.
 4. Trực tiếp ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 5. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 

 1. Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm là:
 2. Bộ Công thương.
 3. Bộ Tài chính.
 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

 

 1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác, theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm, phát biểu nào sau đây là đúng:
 2. Bên mua bảo hiểm phải được người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng
 3. Bên mua bảo hiểm không cần sự đồng ý của người được bảo hiểm
 4. Bên mua bảo hiểm phải được người thụ hưởng đồng ý bằng văn bản trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm
 5. B và C đúng

 

 1. Đại lý bảo hiểm không được tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm khác
 3. Đại lý bảo hiểm khác
 4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác
 5. Cả A, B, C

 

 1. Khách hàng 30 tuổi tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (Lựa chọn A) với Mệnh giá Sản phẩm là 1 tỷ đồng. Tại năm hợp đồng thứ 3 khách hàng bị tử vong khi đua xe. Hỏi Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm như thế nào? ((Biết rằng tại thời điểm này Giá trị Tài khoản Cơ bản thấp hơn Mệnh giá Sản phẩm và chưa có Giá trị Tài khoản Tích lũy).
 2. Chi trả 500 triệu đồng
 3. Từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm
 4. Chi trả 1 tỷ 500 triệu
 5. Chi trả 1 tỷ

 

 1. Đáp án nào sau đây là đúng khi nói về nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ:
 2. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong thời hạn hợp đồng
 3. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, ốm đau, mất khả năng lao động
 4. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 5. A, B đúng

 

 1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (bao gồm cả bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe là:
 2. 1.000 tỷ đồng Việt Nam
 3. 800 tỷ đồng Việt Nam
 4. 600 tỷ đồng Việt Nam
 5. 300 tỷ đồng Việt Nam

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn được chi trả như thế nào?
 2. 50% Mệnh giá Sản phẩm
 3. Chỉ được chi trả 1 lần duy nhất
 4. Sau khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y, Hợp đồng Bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực
 5. Tất cả A, B và C đều đúng

 

 1. Đại lý bảo hiểm có quyền:
 2. Tạm ứng hoặc cho khách hàng vay tiền để đóng phí
 3. Tiết lộ thông tin liên quan đến khách hàng
 4. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mãi cho khách hàng
 5. Được hưởng hoa hồng đại lý

 

 1. Đâu là phát biểu đúng nhất về mức lãi suất cam kết tối thiểu của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. 3%/năm trong 11 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 12 đến năm hợp đồng thứ 16 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 3. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 4. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 14 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Chọn phương án sai về môi giới bảo hiểm:
 2. Môi giới là người đại diện cho khách hàng tham gia bảo hiểm.
 3. Môi giới được hưởng hoa hồng do doanh nghiệp bảo hiểm trả.
 4. Môi giới là người đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 5. Môi giới có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thu phí bảo hiểm.

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây:
 2. Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý.
 3. Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 4. A, B sai.
 5. A, B đúng.

 

 1. Kể từ năm hợp đồng thứ mấy trở đi, BMBH được phân bổ toàn bộ phí bảo hiểm cơ bản vào Giá trị Tài khoản hợp đồng khi đóng phí?
 2. Năm thứ 3
 3. Năm thứ 6
 4. Năm thứ 5
 5. Năm thứ 4

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, nội dung nào dưới đây không bắt buộc phải có trong hợp đồng bảo hiểm:
 2. Đối tượng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản, phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm.
 3. Thu nhập của bên mua bảo hiểm.
 4. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
 5. Phí bảo hiểm và phương thức thanh toán, thời hạn bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm, các quy định giải quyết tranh chấp.

 

 1. Hàng năm, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính các nội dung nào liên quan đến hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm?
 2. Số lượng khóa đào tạo đã tổ chức.
 3. Số lượng đại lý đã đào tạo, Số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.
 4. A, B đúng.

 

 1. Theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm, đáp án nào đúng khi điền vào chỗ ________ trong câu dưới đây: Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp bán _________cho bên mua bảo hiểm và không phải trả hoa hồng bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có thể giảm phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 2. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe
 3. Bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe
 4. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ

 

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về điều kiện để được nhận Quyền lợi Tuổi vàng trong sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y chưa được chi trả
 3. Hợp đồng Bảo hiểm chưa từng mất hiệu lực
 4. A và B đúng
 5. A và B sai

 

 1. Trong sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm được chi trả trước khi Người được Bảo hiểm đạt bao nhiêu tuổi?
 2. 55 tuổi
 3. 65 tuổi
 4. 75 tuổi
 5. 45 tuổi

 

 1. Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, phí chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị là:
 2. Khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện chuyển đổi tài sản đầu tư giữa các quỹ liên kết đơn vị.
 3. Khoản phí đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 4. Khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 5. Khoản phí dùng để trang trải chi phí phát hành hợp đồng bảo hiểm, chi phí thẩm định bảo hiểm, chi phí kiểm tra y tế, chi hoa hồng đại lý và chi phí khác.

 

 1. Trong hợp đồng bảo hiểm con người, trường hợp một hoặc một số những người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn trả tiền cho tất cả người thụ hưởng bảo hiểm.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 5. A,B,C sai.

 

 1. Trong thời gian tự do xem xét, phát biểu nào sau đây là đúng:
 2. Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi đã trừ đi chi phí khám sức khỏe (nếu có).
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục bảo hiểm cho người được bảo hiểm và hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng.
 4. Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm nhưng chỉ được nhận lại một phần phí bảo hiểm đã đóng (sau khi trừ đi phần phí bảo hiểm cho những ngày đã được bảo hiểm).
 5. B và C đúng.

 

 1. Nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ là:
 2. Bảo hiểm hỗn hợp
 3. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 4. Bảo hiểm trọn đời
 5. Bảo hiểm hưu trí

 

 1. Đối với hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm cho sự kiện nào dưới đây:
 2. Bên mua bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định
 3. Người được bảo hiểm sống đến một thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 4. Bên mua bảo hiểm sống đến hết một thời hạn nhất định và Bên mua bảo hiểm không đồng thời là Người được bảo hiểm

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm được chi trả như thế nào?
 2. 25% Mệnh giá Sản phẩm
 3. Được chi trả tối đa 2 lần, nhưng không quá 500 triệu đồng cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm
 4. A và B đúng
 5. A và B sai

 

 1. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập tại doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán
 3. Người được bảo hiểm bị thất nghiệp
 4. Người được bảo hiểm gặp rủi ro do chiến tranh, động đất
 5. Người được bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng đóng phí bảo hiểm

 

 1. Vai trò xã hội của bảo hiểm là:
 2. Góp phần đảm bảo an toàn cho nền kinh tế – xã hội.
 3. Tạo thêm việc làm cho xã hội.
 4. Tạo nếp sống tiết kiệm và mang đến trạng thái an toàn về mặt tinh thần cho xã hội.
 5. Cả A, B, C đúng.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y được chi trả trước khi Người được Bảo hiểm đạt bao nhiêu tuổi?
 2. 60 tuổi
 3. 75 tuổi
 4. 70 tuổi
 5. 65 tuổi

 

 1. Đại lý bảo hiểm có quyền nào dưới đây:
 2. Thay mặt khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mãi cho khách hàng.
 4. Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 5. A, B, C đúng.

 

 1. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ khi Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm giữa các doanh nghiệp với nhau thì doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố việc chuyển giao và thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm:
 2. 15 ngày
 3. 90 ngày
 4. 60 ngày
 5. 30 ngày

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm?
 2. 21 ngày
 3. 30 ngày
 4. 7 ngày
 5. 15 ngày

 

 1. Trong trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn xảy ra trong thời gian Chubb Life đang thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Chubb Life sẽ giải quyết quyền lợi bảo hiểm như thế nào?
 2. Chi trả số tiền bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH tử vong trong năm hợp đồng đầu tiên theo quy tắc điều khoản sản phẩm như không vượt quá 100 triệu đồng
 3. Chi trả số tiền bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH tử vong trong năm hợp đồng đầu tiên theo quy tắc điều khoản sản phẩm như không vượt quá 200 triệu đồng
 4. Không chi trả quyền lợi bảo hiểm

 

 1. ————————–o0o Kết thúc đề thi o0o————————–


 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ĐỀ SỐ 3

 

 1. Đại lý bảo hiểm có thể:
 2. Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật
 3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm
 4. Sửa đổi, bổ sung điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm theo ý kiến của bên mua bảo hiểm
 5. A, B đúng

 

 1. Trong hợp đồng bảo hiểm con người, trường hợp một hoặc một số những người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn trả tiền cho tất cả người thụ hưởng bảo hiểm.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 5. A,B,C sai.

 

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp nào dưới đây:
 2. Khi có sự thay đổi làm tăng các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm tính tăng phí cho thời gian còn lại của hợp đồng nhưng bên mua bảo hiểm không chấp nhận.
 3. Bên mua bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm trong thời hạn mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ấn định để bên mua bảo hiểm thực hiện.
 4. A, B đúng.
 5. A, B sai.

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, phát biểu nào dưới đây là đúng:
 2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.
 3. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà đại lý bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 4. Cả A,B đúng

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì:
 2. Không cần quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm và áp dụng theo thông lệ quốc tế.
 3. Không cần quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm vì pháp luật đã quy định rõ các trường hợp này.
 4. Không cần quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm mà thực hiện theo các nguyên tắc chung mang tính nội bộ doanh nghiệp bảo hiểm.
 5. Phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo hiểm giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

 

 1. Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân đối với nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ là:
 2. 40% năm hợp đồng thứ nhất; 20% năm hợp đồng thứ 2; 15% các năm hợp đồng tiếp theo
 3. 35% năm hợp đồng thứ nhất; 15% năm hợp đồng thứ 2; 10% các năm hợp đồng tiếp theo
 4. 20% năm hợp đồng thứ nhất; 5% năm hợp đồng thứ 2; 3% các năm hợp đồng tiếp theo
 5. 25% năm hợp đồng thứ nhất; 7% năm hợp đồng thứ 2; 5% các năm hợp đồng tiếp theo

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, khách hàng có thể rút tối đa bao nhiêu tiền từ Giá trị Tài khoản Cơ bản?
 2. 70% Giá trị hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có)
 3. 50% Giá trị hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có)
 4. 80% Giá trị hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có)
 5. 60% Giá trị hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có)

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc bao gồm:
 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách.
 3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 4. Bảo hiểm cháy, nổ.
 5. Cả A, B, C .

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là:
 2. Số vốn do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cấp cho chi nhánh tại Việt Nam.
 3. Số vốn do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cấp cho chi nhánh tại nước ngoài.
 4. A, B đúng.

 

 1. Đại lý bảo hiểm được đối tượng nào sau đây ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật:
 2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm
 4. Bên mua bảo hiểm
 5. Cả A, B, C

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, tuổi tối thiểu của cá nhân để trở thành đại lý bảo hiểm là:
 2. Đủ 18 tuổi
 3. Đủ 22 tuổi
 4. Đủ 20 tuổi
 5. Đủ 16 tuổi

 

 1. Trong thời gian tự do xem xét, phát biểu nào sau đây là đúng:
 2. Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi đã trừ đi chi phí khám sức khỏe (nếu có).
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục bảo hiểm cho người được bảo hiểm và hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng.
 4. Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tiếp tục tham gia bảo hiểm nhưng chỉ được nhận lại một phần phí bảo hiểm đã đóng (sau khi trừ đi phần phí bảo hiểm cho những ngày đã được bảo hiểm).
 5. B và C đúng.

 

 1. Hoạt động nào bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm:
 2. Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
 3. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 4. Khuyến mại khách hàng dưới hình thức như giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh nghiệp bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng.
 5. Thông tin, quảng cáo về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

 1. Trong sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Người được Bảo hiểm phải thỏa mãn điều kiện về độ tuổi như thế nào?
 2. Từ đủ 1 tháng tuổi – 54 tuổi
 3. Từ đủ 1 tháng tuổi – 60 tuổi
 4. Từ đủ 1 tháng tuổi – 65 tuổi
 5. Từ đủ 1 tháng tuổi – 45 tuổi

 

 1. Đối với sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ các loại phí nào sau đây:
 2. Phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí quản lý quỹ, phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí.
 3. Phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí quản lý quỹ, phí chuyển đổi quỹ, phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 4. Phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.
 5. Không đáp án nào đúng.

 

 1. Chọn phương án đúng về khái niệm bảo hiểm nhân thọ:
 2. Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.
 3. Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm y tế.
 4. Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 5. A, B, C đúng.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, những Bệnh Nan Y nào sau đây thuộc danh sách Bệnh Nan Y giai đoạn muộn?
 2. Ung thư đe dọa tính mạng, Viêm não
 3. Nhồi máu cơ tim, Sốt bại liệt
 4. U não, phẫu thuật não
 5. Tất cả A, B, C đều đúng

 

 1. Đại lý bảo hiểm có thể được lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với đối tượng nào dưới đây:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm
 4. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 5. Cả A, B, C

 

 1. Khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi Tuổi vàng sẽ được nhận vào năm bao nhiêu tuổi?
 2. 85 tuổi
 3. 75 tuổi
 4. 65 tuổi
 5. 95 tuổi

 

 1. Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những thông tin nào dưới đây:
 2. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Hoa hồng đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 3. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm, Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.
 4. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 5. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Hoa hồng đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm, Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, việc chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm (trừ trường hợp được thực hiện theo tập quán quốc tế) chỉ có hiệu lực khi:
 2. Bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng.
 3. Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó.
 4. A, B sai.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm được chi trả như thế nào?
 2. 25% Mệnh giá Sản phẩm
 3. Được chi trả tối đa 2 lần, nhưng không quá 500 triệu đồng cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm
 4. A và B đúng
 5. A và B sai

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa:
 2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm
 4. A,B đúng
 5. A, B sai

 

 1. Đáp án nào đúng khi điền vào chỗ ________ trong câu dưới đây:
 2. Trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì _______ phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm
 4. Người mua bảo hiểm
 5. Đại lý bảo hiểm
 6. Doanh nghiệp bảo hiểm

 

 1. Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về Quyền lợi có thể được bảo hiểm:
 2. Quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm
 3. Quyền sử dụng, quyền tài sản đối với đối tượng được bảo hiểm
 4. Quyền sở hữu, quyền chiếm hữu đối với đối tượng được bảo hiểm
 5. Quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với bên mua bảo hiểm

 

 1. Phí ban đầu đối với Phí bảo hiểm cơ bản năm thứ 3 của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y là bao nhiêu?
 2. 40% Phí bảo hiểm cơ bản
 3. 20% Phí bảo hiểm cơ bản
 4. 30% Phí bảo hiểm cơ bản
 5. 45% Phí bảo hiểm cơ bản

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi Duy trì Hợp đồng được chi trả như thế nào?
 2. Mỗi 3 năm kể từ năm hợp đồng thứ 4
 3. Mỗi 1 năm kể từ năm hợp đồng thứ 4
 4. Mỗi 2 năm kể từ năm hợp đồng thứ 4
 5. Mỗi 4 năm kể từ năm hợp đồng thứ 4

 

 1. Phát biểu nào sau đây không chính xác về nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị:
 2. Đều thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư
 3. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung/quỹ liên kết đơn vị.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung/quỹ liên kết đơn vị.
 5. Không có đáp án nào đúng

 

 1. Đối với hợp đồng bảo hiểm con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây:
 2. Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
 3. Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm
 4. Trường hợp một, hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 5. Cả 3 đáp án A,B,C doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm

 

 1. Một người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau, trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ:
 2. Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham gia
 3. Không được nhận quyền lợi bảo hiểm nào và nhận lại phí bảo hiểm đã đóng do vi phạm quy định về bảo hiểm trùng
 4. Chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm có giá trị cao nhất trong số các quyền lợi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã tham gia
 5. Được hưởng quyền lợi bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm tại mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đã tham gia, cho dù người đó có thể có nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm

 

 1. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, phát biểu nào sau đây là đúng
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hường, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm vẫn còn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng và bên mua bảo hiểm không đồng thời là người được bảo hiểm
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp:
 2. Người được bảo hiểm sống hoặc chết
 3. Người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định
 4. Người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định
 5. Người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó

 

 1. Khách hàng Nguyễn Văn A, sinh ngày 01/01/1974, tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (Lựa chọn A) với Mệnh giá Sản phẩm 600 triệu và Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực ngày 01/02/2020. Ngày 01/01/2021, khách hàng tử vong do tai nạn giao thông (thuộc phạm vi bảo hiểm). Hỏi số tiền bảo hiểm mà Chubb Life chi trả cho khách hàng là bao nhiêu? ((Biết rằng tại thời điểm này Giá trị Tài khoản Cơ bản thấp hơn Mệnh giá Sản phẩm và chưa có Giá trị Tài khoản Tích lũy).
 2. 600 triệu
 3. 900 triệu
 4. 500 triệu
 5. 800 triệu

 

 1. Đối tượng nào sau đây có trách nhiệm trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm:
 2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 3. Bên mua bảo hiểm
 4. Đại lý bảo hiểm
 5. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, phát biểu nào dưới đây là đúng:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.
 3. Hoạt động đại lý bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
 4. Cả A,B đúng.

 

 1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y được chi trả bao nhiêu % Mệnh giá Sản phẩm?
 2. 20%
 3. 25%
 4. 15%
 5. 10%

 

 1. Đại lý bảo hiểm có quyền nào dưới đây:
 2. Thay mặt khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.
 3. Dùng tiền hoa hồng để giảm phí hoặc khuyến mãi cho khách hàng.
 4. Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 5. A, B, C đúng.

 

 1. Bên mua bảo hiểm có quyền:
 2. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 3. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm.
 4. Từ chối cung cấp thông tin về đối tượng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.
 5. A, B đúng.

 

 1. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, thời gian 1 năm là quy định về thời hạn nào trong những thời hạn dưới đây:
 2. Thời hạn doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường (trừ trường hợp có thỏa thuận khác về thời hạn trong hợp đồng bảo hiểm).
 3. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm, kể từ ngày phát sinh tranh chấp.
 4. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Hợp đồng Bảo hiểm có những Giá trị Tài khoản nào?
 2. Giá trị Tài khoản Cơ bản
 3. Giá trị Tài khoản Tích lũy
 4. Cả A và B
 5. A và B sai

 

 1. ————————–o0o Kết thúc đề thi o0o————————–


 1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. ĐỀ SỐ 4

 

 1. Đại lý bảo hiểm không được thực hiện hành vi nào sau đây:
 2. Giải thích điều khoản hợp đồng
 3. Thực hiện dịch vụ sau bán hàng
 4. Hướng dẫn khách hàng các thủ tục khi có yêu cầu huỷ hợp đồng
 5. Ký thay khách hàng

 

 1. Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:
 2. Khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm
 3. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.
 4. A,B đúng
 5. A,B sai

 

 1. Trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:
 2. Tăng phí bảo hiểm ngay tại thời điểm phát hiện thấy người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
 3. Đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm ngay tại thời điểm phát hiện thấy người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.
 4. Ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm.
 5. Không trường hợp nào đúng.

 

 1. Yếu tố nào dưới đây của người được bảo hiểm ảnh hưởng đến phí bảo hiểm:
 2. Tuổi
 3. Giới tính
 4. Nghề nghiệp
 5. A,B,C đúng

 

 1. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ khi Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm giữa các doanh nghiệp với nhau thì doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố việc chuyển giao và thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm:
 2. 30 ngày
 3. 60 ngày
 4. 90 ngày
 5. 15 ngày

 

 1. Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân đối với nghiệp vụ bảo hiểm trọn đời, phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ của năm hợp đồng thứ nhất là:
 2. 30%
 3. 40%
 4. 20%
 5. 15%

 

 1. Phí quản lý quỹ của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y là bao nhiêu?
 2. 2,5%/năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất của Quỹ liên kết chung cho Bên mua bảo hiểm
 3. 2%/năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất của Quỹ liên kết chung cho Bên mua bảo hiểm
 4. 1%/năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất của Quỹ liên kết chung cho Bên mua bảo hiểm
 5. 1,5%/năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất của Quỹ liên kết chung cho Bên mua bảo hiểm

 

 1. Bảo hiểm sức khoẻ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp:
 2. Người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định.
 3. Người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định.
 4. Người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.
 5. Người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khoẻ được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

 1. Theo qui định của Pháp luật, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm thì:
 2. Chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam.
 3. Chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 4. Được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của pháp luật.
 5. Không trường hợp nào đúng.

 

 1. Đại lý bảo hiểm có thể:
 2. Giảm phí bảo hiểm để khuyến khích khách hàng tham gia bảo hiểm.
 3. Giám định tổn thất.
 4. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm.
 5. Sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản bảo hiểm cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.

 

 1. Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những thông tin nào dưới đây:
 2. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Hoa hồng đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 3. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
 4. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm, Hoa hồng đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm, Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.
 5. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm, Tên địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, Thời hạn hợp đồng bảo hiểm, Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

 

 1. Một người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau, trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm sẽ:
 2. Không được nhận quyền lợi bảo hiểm nào và nhận lại phí bảo hiểm đã đóng do vi phạm quy định về bảo hiểm trùng
 3. Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham gia
 4. Được hưởng quyền lợi bảo hiểm của một hợp đồng bảo hiểm tại mỗi doanh nghiệp bảo hiểm đã tham gia, cho dù người đó có thể có nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm có giá trị cao nhất trong số các quyền lợi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm đã tham gia

 

 1. Đại lý bảo hiểm không được tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm khác
 3. Đại lý bảo hiểm khác
 4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác
 5. Cả A, B, C

 

 1. Khách hàng 30 tuổi tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (Lựa chọn A) với Mệnh giá Sản phẩm là 1 tỷ đồng, khách hàng tự tử trong Năm hợp đồng thứ 1. Hỏi Chubb Life chi trả quyền lợi bảo hiểm như thế nào? ((Biết rằng tại thời điểm này Giá trị Tài khoản Cơ bản thấp hơn Mệnh giá Sản phẩm và chưa có Giá trị Tài khoản Tích lũy).
 2. 1 tỷ
 3. Từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm
 4. 800 triệu
 5. 500 triệu

 

 1. Đáp án nào sau đây là đúng khi nói về nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ:
 2. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong thời hạn hợp đồng
 3. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, ốm đau, mất khả năng lao động
 4. Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 5. A, B đúng

 

 1. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (bao gồm cả bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe là:
 2. 800 tỷ đồng Việt Nam
 3. 1.000 tỷ đồng Việt Nam
 4. 600 tỷ đồng Việt Nam
 5. 300 tỷ đồng Việt Nam

 

 1. Trong Hợp đồng Bảo hiểm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi Duy trì Hợp đồng được chi trả như thế nào vào mỗi 4 năm hợp đồng?
 2. 25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 4 năm hợp đồng trước đó
 3. 20% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 4 năm hợp đồng trước đó
 4. 15% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 4 năm hợp đồng trước đó
 5. 10% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 4 năm hợp đồng trước đó

 

 1. Đại lý bảo hiểm không được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành hoạt động nào dưới đây:
 2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 3. Thu phí bảo hiểm.
 4. Trực tiếp ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 5. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y được chi trả trước khi Người được Bảo hiểm đạt bao nhiêu tuổi?
 2. 70 tuổi
 3. 75 tuổi
 4. 65 tuổi
 5. 60 tuổi

 

 1. Theo quy định pháp luật, cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm tổ chức thi, ra đề thi, phê duyệt kết quả thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm:
 2. Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).
 3. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.
 4. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.
 5. Cả A,B,C

 

 1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là:
 2. Tuổi thọ, tính mạng và tài sản của người được bảo hiểm.
 3. Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người.
 4. Tuổi thọ, tính mạng và trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm.
 5. Tuổi thọ, tính mạng, tài sản và trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm.

 

 1. Khách hàng 25 tuổi tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (Lựa chọn A) với Mệnh giá Sản phẩm 1 tỷ. Năm hợp đồng thứ 5, khách hàng không may bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (thuộc phạm vi bảo hiểm). Biết rằng tại thời điểm này Giá trị Tài khoản Cơ bản là 60 triệu và Giá trị Tài khoản Tích lũy là 120 triệu. Hỏi Chubb Life chi trả bao nhiêu?
 2. 1 tỷ 180 triệu
 3. 1 tỷ
 4. 1 tỷ 60 triệu
 5. 1 tỷ 120 triệu

 

 1. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán, giải thể mà không thỏa thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì:
 2. Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao.
 3. Hợp đồng bảo hiểm không được chuyển giao, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt và thực hiện theo sự phán xử của Tòa án.
 4. Hợp đồng bảo hiểm không được chuyển giao, hợp đồng bảo hiểm coi như vô hiệu.

 

 1. Theo qui định của Pháp luật hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:
 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm
 3. Chấp thuận không cần văn bản khi đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp mình đồng thời làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác
 4. Yêu cầu đại lý bảo hiểm phải có Hợp đồng bảo hiểm trước khi được trở thành đại lý chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Cả A, B đúng

 

 1. Chọn phương án đúng:
 2. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm
 3. Bên mua bảo hiểm không thể đồng thời là người được bảo hiểm
 4. Bên mua bảo hiểm không thể đồng thời là người thụ hưởng
 5. A, C đúng

 

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về điều kiện để được nhận Quyền lợi Tuổi vàng trong sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y chưa được chi trả
 3. Hợp đồng Bảo hiểm chưa từng mất hiệu lực
 4. A và B đúng
 5. A và B sai

 

 1. Trong trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn xảy ra trong thời gian Chubb Life đang thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Chubb Life sẽ giải quyết quyền lợi bảo hiểm như thế nào?
 2. Chi trả số tiền bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH tử vong trong năm hợp đồng đầu tiên theo quy tắc điều khoản sản phẩm như không vượt quá 100 triệu đồng
 3. Chi trả số tiền bảo hiểm bằng số tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH tử vong trong năm hợp đồng đầu tiên theo quy tắc điều khoản sản phẩm như không vượt quá 200 triệu đồng
 4. Không chi trả quyền lợi bảo hiểm

 

 1. Phát biểu nào sau đây không chính xác về nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị:
 2. Đều thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư
 3. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung/quỹ liên kết đơn vị.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung/quỹ liên kết đơn vị.
 5. Không có đáp án nào đúng

 

 1. Thông thường một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị chấm dứt vì không tiếp tục đóng phí bảo hiểm, có thể khôi phục:
 2. Trong vòng 4 năm kể từ khi mất hiệu lực và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm còn thiếu.
 3. Trong vòng 2 năm kể từ khi mất hiệu lực và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm còn thiếu.
 4. Tại bất kỳ thời điểm nào kể từ khi mất hiệu lực và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm còn thiếu.
 5. Trong vòng 3 năm kể từ khi mất hiệu lực và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm còn thiếu.

 

 1. Đối với hợp đồng bảo hiểm con người, trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hoặc thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm thì:
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn trả tiền cho tất cả người thụ hưởng bảo hiểm.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 5. Không trường hợp nào đúng.

 

 1. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, phát biểu nào sau đây là đúng
 2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hường, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm vẫn còn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng và bên mua bảo hiểm không đồng thời là người được bảo hiểm
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó là:
 2. Bảo hiểm tử kỳ
 3. Bảo hiểm hỗn hợp
 4. Bảo hiểm sinh kỳ
 5. Bảo hiểm trọn đời

 

 1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y được chi trả bao nhiêu % Mệnh giá Sản phẩm?
 2. 25%
 3. 15%
 4. 10%
 5. 20%

 

 1. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập nhằm:
 2. Bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán
 3. Bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm
 4. Bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
 5. Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm có khó khăn về tài chính

 

 1. Theo quy định của pháp luật, phát biểu nào dưới đây sai:
 2. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 3. Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.
 4. Hoạt động đại lý bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

 

 1. Đâu là phát biểu đúng nhất về mức lãi suất cam kết tối thiểu của sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y?
 2. 3%/năm trong 11 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 12 đến năm hợp đồng thứ 16 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 3. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 4. 3%/năm trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ năm hợp đồng thứ 11 đến năm hợp đồng thứ 14 và 1,5%/năm trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
 5. Không có đáp án đúng

 

 1. Theo quy định pháp luật, tỷ lệ hoa hồng tối đa doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho đại lý bảo hiểm được trả trên cơ sở nào dưới đây:
 2. Dựa trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng bảo hiểm mà đại lý bảo hiểm khai thác được trong tháng
 3. Dựa trên số lượng hợp đồng bảo hiểm mà đại lý bảo hiểm khai thác được trong tháng
 4. Dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm

 

 1. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong vòng:
 2. 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
 3. 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
 4. 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.
 5. 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

 

 1. Theo quy định của Pháp luật, đáp án nào đúng khi nói về việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm:
 2. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
 3. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ người nào
 4. Hợp đồng bảo hiểm không được chuyển nhượng

 

 1. Đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y, những Bệnh Nan Y nào sau đây thuộc danh sách Bệnh Nan Y giai đoạn muộn?
 2. Ung thư đe dọa tính mạng, Viêm não
 3. Nhồi máu cơ tim, Sốt bại liệt
 4. U não, phẫu thuật não
 5. Tất cả A, B, C đều đúng

 

 1. ————————–o0o Kết thúc đề thi o0o————————–


SHARE